آمار

   نمودار آمار دانشجویان در سال های مختلف به تفکیک دختر و پسر

سال

1384

1385

1386

1387

1388

1389

پسر

41

165

340

612

972

1317

دختر

33

131

239

359

599

732

 
 

 

آمار دانشجویان در سال های مختلف به تفکیک بومی و غیربومی

سال

2-1384

1385

1386

1387

1388

1389

بومی

13

83

163

242

400

 

غیربومی

61

213

409

723

1199

 

 

 

نمودار آمار دانشجویان در سال های مختلف به تفکیک رشته

سال

2- 1384

  1385

1386

1387

1388

1389

علمی-کاربردی نرم افزار کامپیوتر

3

65

82

142

142

0

علمی-کاربردی مخابرات

0

0

67

127

141

9

مهندسی صنایع-تولید صنعتی

71

130

172

232

286

49

مهندسی مواد- متالورژی صنعتی

0

45

77

137

173

29

مهندسی مواد-متالورژی استخراجی

0

0

0

0

0

30

مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

0

0

68

128

162

27

مدیریت صنعتی

0

121

178

238

275

33

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT-گرایش الکترونیک

0

0

0

80

156

52

کاردانی فنی مکانیک

0

0

0

100

160

55

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی

0

0

0

0

73

76

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار

0

0

0

0

0

75

مهندسی فناوری اطلاعات

0

0

0

0

34

41

 
 


 


 

Digg it!Share in FacebookShare in Cabozo